El. kontrola spalování


Automatická elektronická kontrola spalování funguje na principu získávání zpětné vazby od kontrolní elektrody ze  spalovací  komory a vyhodnocování těchto dat prostřednictvím elektronické řídící desky. Elektronická deska na základě programu a obdržených dat z elektrody upraví výstupní množství plynu z plynového ventilu  tak aby byl dodržen optimální poměr spalovací směsi do  hořáku. Kotel pracuje  po  celou  dobu  funkce s nejoptimálnějšími  hodnotami  spalování v předem nadefinované oblasti. Po uvedení do provozu a zapálení hořáku, kotel pracuje s maximální účinnosti a úsporou energie. Pokud dojde během provozu k odchylkám od nastavených hodnot (menší objem spalovacího vzduchu nebo změna výhřevnosti spalovacího plynu), které by mohly vést k neefektivnímu a neúčinnému provozu, elektronická deska okamžitě upravím hodnoty spalovací směsi aby bylo opětovně dosaženo optimálního spalování.