Emisní třída 5


NOx je obecný termín pro oxidy dusíku, které jsou pro znečištění ovzduší nejdůležitější, jmenovitě oxid dusnatý (NO) a oxid dusičitý (NO 2 ). Tyto plyny obvykle vznikají z reakce mezi dusíkem a kyslíkem během spalování uhlovodíkových paliv ve vzduchu, zejména při vyšších teplotách.

Ve snaze snížit emise NOx z plynových kotlů byly úrovně NOx zavedeny jako součást směrnice o energetických výrobcích. Jednalo se o povinný právní předpis Evropské unie, jehož cílem bylo zavést minimální standardy pro systémy vytápění a ohřevu teplé vody, pokud jde o účinnost a NOx, a rovněž bylo zavedeno označování výrobků. U plynových kotlů byla legislativa zpřísněna zavedením třídy NOx 6 a stala se povinným požadavkem podle ErP v září 2018. Tím se snížila maximální povolená úroveň Nox na 62mg / kWh pro třídu 6 (na základě výhřevnosti plynu).  Současně se zavedením třídy NOx 6 byla změněna metoda výpočtu tak, aby vycházela ze spalného tepla zemního plynu, přičemž jako dříve byla při výpočtu tříd NOx 1 až 5 použita čistá výhřevnost. Výsledkem byl nový maximální limit NOx 56mg / kWh.


Třída NOx 5
<70 mg/kWh
Třída NOx 6
<56 mg/kWh